کشور دو ملیتی

از دانشنامه فلسطین- صفاتاج
پرش به: ناوبری، جستجو


بعضی از رهبران اسکان صهیونیستی دریافتند که طرح صهیونیسم مانند همه طرحهای مشابه ، طرحی استعماری وطن گزین است که اهمیت چندانی به ساکنان اصلی آن کشور نمی دهد . آنان متوجه مقاومت اعراب در برابر مهاجرت صهیونیستی هم بودند . لذا می دانستند که فلسطین سرزمین بدون مردم نیست . از این رو کوشیدند از شدت مقاومت بکاهند و با اعراب به راه حلی مسالمت آمیز برسند . این راه حل ارائه طرح کشور دوملیتی (Bi - National State)بود . یعنی اعراب و مهاجرات صهیونیست فلسطین را تقسیم و با همکاری یکدیگر در آن زندگی کنند . از مهمترین این گروهها جمعیت بریت شالوم و جمعیت ایحود است . می توان گفت که این فراخوان ، با وجود احساس خوبی که برمی انگیزد ، ویژگی اصلی و ساختاری صهیونیسم را که مهاجرت و اسکان اشغالگرانه است نادیده می گیرد .

مأخذ :

  1. المسیری ، عبدالوهاب : دایره المعارف یهود ، یهودیت و صهیونیسم ، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهشهای تاریخ خاورمیانه ، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ، جلد ششم ، چاپ اول ، پاییز 1382 .